06.10.2020.
У складу са одредбом члана 533. Закона о привредним друштвима објављује се оглас о покретању поступка ликвидације у трајању од 90 дана код:
Адвокатског ортачког друштва “Папић и Лужајић”, Зрењанин, ул. Бригадира Ристића 1, матични број 57319917, ПИБ:107838292.
Позивају се повериоци да своја потраживања пријаве најкасније у року од 120 дана од дана објављивања овог огласа.
Упозоравају се повериоци да ће њихово потраживање бити преклудирано уколико га не пријаве у напред наведеном року.
Адреса на коју повериоци пријављују своја потраживања: АОД “Папић и Лужајић”, Зрењанин, ул. Бригадира Ристића 1.