AKS-LogoFinal

 

Управни одбор Адвокатске коморе Србије је на седници која је одржана 26.12.2020. године донео одлуку о отпочињању поступка избора кандидата за изборне чланове Високог савета судства и Државног већа тужилаца из реда адвоката и објављивању јавног позива за достављање предлога кандидата.

Право предлагања имају адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије и најмање 20 адвоката.

Kритеријуми за предлагање кандидата су:

– најмање 15 година искуства у струци
– да је пре кандидовања најмање један мандат радио у органима Адвокатске коморе Србије или адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије
– да није осуђиван за кривично дело које би га чинило недостојним за бављење адвокатуром
– да није члан органа политичке странке.

Kандидатура за изборне чланове Високог савета судства и Државног већа тужилаца из реда адвоката треба да садржи:

– биографију кандидата
– потврду адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије чији је члан предложени кандидат о професионалном статусу и да ли је остварио права из пензијског осигурања
– потврду адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије чији је члан предложени кандидат да није дисциплински кажњаван у периоду од 10 година, који предходе подношењу кандидатуре
– изјаву кандидата да није члан органа политичке странке.
Адвокатска комора Србије ће по службеној дужности, прибавити извештај о неосуђиваности предложеног кандидата.

Рок за достављање предлога кандидата је 01.02.2021. године.

 

 Одлука УО АКС

 Јавни позив

 Одлука УО АКС 1