AKS-LogoFinal

 

Poštovane koleginice,

Poštovane kolege,

 

Advokatura Srbije danas obeležava 160-tu godišnjicu od donošenja prvog Zakona o pravozastupnicima i ovaj dan se slavi kao dan uspostavljanja advokatske profesije kao samostalne i nezavisne službe pružanja pravne pomoći. Od donošenja prvog Zakona o pravozastupnicima advokatura, doneto je osam Zakona o advokaturi i u svakom narednom zakonu je učinjen korak napred u unapređivanju njene samostalnosti i nezavisnosti.

Na ovaj svečani dan želimo da podsetimo da se reč advokat, odnosno odvjetnik prvi put pominje u Zakonopravilima Svetog Save 1219 godine kada je propisano da će svaki onaj koji je gluv, nem ili nema sredstava da bude zastupan na sudu, dobiti svog odvjetnika da ga zastupa. Seme iz koga će iznići advokatura u Srbiji se sreće i u Dušanovom zakoniku iz 1349 godine koji propisuje da će sirotinji koja nije u stanju da se parniči ili brani biti dat zastupnik da se za nju parniči. Ovo su lepi primeri i dokazi postojanja naše profesije i njene neophodnosti u bilo kom društvu koje želi da se naziva civilizovanim. Suprotstavljanje bezakonju i bilo kom ugrožavanju prava građana jeste istorija srpske advokature.

Tokom cele svoje istorije advokatura se suočavala sa brojnim izazovima koje je uspela da prevaziđe zahvaljujući mudrom i odmerenom postupanju u donošenju odluka a, pre svega, jedinstvom svih poslenika naše profesije. Oblici, forme i težina izazova sa kojima se advokatura suočavala i suočava se menjaju, ali je sigurno da ih je moguće prevazići  doslednim poštovanjem Kodeksa profesionalne etike advokata.

Sa uverenjem da će advokatura Srbije ostati kao i uvek hrabra, slobodna i svoja, čestitamo Dan advokature Srbije svim članovima Advokatske komore Srbije sa najboljim željama za lični i profesionalni uspeh.