Zakoni o advokaturi od 1862 do danas

Zakon o pravozastupnicima

Zakon o advokatima Kraljevina SHS

Pravila o pravozastupnicima

Zakon o advokaturi – Sl.list FNRJ 102-1946

SG RS 25-1947 uredba o broju i sedištu AK u Srbiji i AT

Zakon o advokaturi – Sl.list FNRJ 15-1957

Opšti zakon o advokaturi i drugoj pravnoj pomoći S.list SFRJ 15-1970

Zakon o advokaturi i drugoj pravnoj pomoći Sl.gl SRS 51-1971

Zakon o advokaturi i službi pravne pomoći- SL.gl.SRS 27-1977

Zakon o advokaturi SG RS 24-1998

Ispravka ZOA SG RS 26-1998

Zakon o izmenama i dopunama ZOA SG RS 11-2002

Zakon o adokaturi 31-2011

SG – odluka Ustavnog suda