Opšti akti Adokatske komore Srbije

Pravilnik o imenicima, evidencijama i zaštiti podataka o ličnosti

Pravilnik o kancelariskom i arhivskom poslovanju

Pravilnik o pečatu i štambilju

Poslovnik o radu UO AKS

Poslovnik o radu NO AKS USVOJENO

Poslovnik o radu skupštine AKS

Pravilnik o Advokatskoj Akademiji

Odluka o izmеnama Pravilnika o AA AKS 1

Odluka o izmеnama Pravilnika o AA AKS 2

Pravilnik o advokatskom ispitu

Odluka o izmenama Pravilnika o advokаtskom ispitu

Odluka o izmeni programa Advokatske akademije AKS

Program Advokatske akademije – prečišćen tekst

Plan za sprovođenje programa posebne stručne obuke advokata i advokatskih pripravnika

 Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o časopisu “Branič” i internet prezentaciji Advokatske komore Srbije

 Odluka o troškovima disciplinskog postupka

 Odluka o autentičnom tumačenju Adv.tarife u pogledu određivanje novčane kazne u disciplinskom postupku

 Pravilnik o načinu utvrđivanja platforme za međunarodne sastanke i skupove nosilaca funkcija, članova organa i predstavnika AКS u međunarodnim advokatskim organizacijama