AKS-LogoFinal

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati odluku Upravnog odbora  Advokatske komore Srbije povodom predloga izmena Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (“Službeni glasnik RS” 94/2019, 96/2019-ispr., 156/2020), koju je Upravni odbor usvojio dana 07.12.2022. godine i Predlog Uredbe o izmeni Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

 odluka UO AKS broj 1179-1/2022 od 07.12.2022.

 Predlog uredbe