AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

Kako je članom 22. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (“Službeni glasnik RS, br.87/18) propisano da redovni godišnji izveštaj pružaoci besplatne pravne pomoći dostavljaju Ministarstvu pravde najkasnije do 31.januara tekuće godine za predhodnu godinu, molimo sve advokate koji se nalaze na listi pružalaca besplatne pravne pomoći, da navedeni izveštaj dostave najkasnije do 31.01.2023. godine, na e-mail adrese: jelena.krivokapic@mpravde.gov.rs  i  a.k.srbije@gmail.com

S poštovanjem,