06.10.2020.
U skladu sa odredbom člana 533. Zakona o privrednim društvima objavljuje se oglas o pokretanju postupka likvidacije u trajanju od 90 dana kod: Advokatskog ortačkog društva “Papić i Lužajić”, Zrenjanin, ul. Brigadira Ristića 1, matični broj 57319917, PIB:107838292.
Pozivaju se poverioci da svoja potraživanja prijave najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
Upozoravaju se poverioci da će njihovo potraživanje biti prekludirano ukoliko ga ne prijave u napred navedenom roku.
Adresa na koju poverioci prijavljuju svoja potraživanja: AOD “Papić i Lužajić”, Zrenjanin, ul. Brigadira Ristića 1.